Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi tájékoztató

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

   

  Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

  1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátha- tóan kezeljük.

  2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

  3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

  4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan szemé- lyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

  5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok ke- zelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

  6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé- letlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

   

  Társaságunk az Ön személyes adatait

  1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög- zítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

  2. egyes esetekben az Önadatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

  3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működte- tése, fejlesztése és biztonsága.

 2. Kik vagyunk?

   

  A Társaságunk neve: SILVER & FASHION Bt.

  A Társaságunk székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 16. A Társaságunk telephelye: 4024 Debrecen, Piac utca 16. A Társaságunk honlapja: www.silverekszer.hu Kapcsolattartás: Barbócz Éva

  Postacímünk: 4024 Debrecen, Piac utca 16.

  Telefonszámunk: +36 30 507 9494

  1. mail címünk: kapcsolat@silverekszer.hu Adószámunk: 22885733-2-09

   Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

    

    

   NÉV

    

   CÍM

    

   TEVÉKENYSÉG

   KLIKK egyesület

   4274 Hosszúpályi, Hunyadi

   utca 35.

   Tárhely szolgáltató

    

   Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoz- tatónkban.

    

 3. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Tár- saságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helyte- len, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmez- zük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

  • a regisztráció törlésével,

  • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

  • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználá- sához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

   A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 15napos határidővel vál- laljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is ke- zelhetünk.

   Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselek- ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatá- sának időtartama alatt.

    

   4. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

    

   Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit kü- lön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

    

   1. Egyéb adatkezelési kérdések

     

    Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldol- gozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

    Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

    A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelke- zésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elen- gedhetetlenül szükséges mértékben.

    Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatáro- zott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes ada- tait megismerni.

    Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biz- tosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

    Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munka- vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

    A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

     

   2. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

     

    Ön az adatkezelésről

  • tájékoztatást kérhet,

  • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötele- ző adatkezelés kivételével),

  • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

   Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

   Telefon: +36 (1) 391-1400

   Fax: +36 (1) 391-1410

  • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/

   Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg- bízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

  • adatairól,

  • azok forrásáról,

  • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

  • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem- pontjairól,

  • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysé- gükről,

  • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg- előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

  • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím- zettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül adjuk meg tájékoz- tatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vo- natkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költ- ségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájé- koztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyúj- tásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdeké- ben.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekei- vel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvé- nyesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjá- tól számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett vá- lasztása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is for- dulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával

– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

   

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

   

 2. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely- ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.silverekszer.hu/custom/silverdebrecen/image/data/adatvedelmi-tajekoztato.pdf weboldalon történik.

 

Jelen adatkezelés hatályba lépésének időpontja: 2018.12.09.

Az oldal tetejére